วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์    ( Vision )

ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยามีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีความเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นโรงเรียนตามมาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน