ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 20 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 22 51 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 23 40 2
รวมมัธยมต้น 70 65 40 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 30 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 27 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 9 28 2
รวมมัธยมปลาย 65 66 131 6
รวมทั้งหมด 135 131 266 12

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน