avata image zoom image

ชื่อ : นายเมธี วัฒนสิงห์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายมานพ โลเกตุ

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายนฤเบศร์ จันทะเดช

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสมมาต ยุชิ

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายงามพล คำแก้ว

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางพัชรี คำแก้ว

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางประทุม เจริญก่อบุญมา

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางวีณา เขียวนิล

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายธานี เขียวนิล

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวรังษินี โชคลาภ

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุ

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อย

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายสมยศ ภูมิภักดิ์

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวสุนิสา ปรีชุ่ม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวอุษษา พระวิจิตต์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์คา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายสมิท ช้างหัวหน้า

ตำแหน่ง : ช่างไม้ชั้น 3

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายธีรพงศ์ ศรีรุณ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางอัมพร รอดไร

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวนงค์ลักษณ์ ศิลพงษ์

ตำแหน่ง : ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายดุสิต ทองสถิตย์

ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ ทับถวิล

ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง