พันธกิจ

1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

3. พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด และรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

8. จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้

9. พัฒนาส่งสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาตามสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

11. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

12. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน