ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบล กุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดย นายประสิทธิ์ จันทร์ศรี อดีตกำนันตำบลกุดจอก และนางสำเนียง ศรีรุณ ได้มอบที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ไร่ ๑๒ ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือจรดกับวัดศรีสโมสร ทิศใต้จรดกับบ้านทุ่งดินทราย ทิศตะวันออกจรดกับบ้านหนองชุมสาย ทิศตะวันตกจรดกับบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนศรีสโมสรวิทยาเป็นโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้เปิดเรียนมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ และถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนโดยกรมสามัญได้แต่งตั้งให้ นายโกศล สุพรรณกูล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก ปัจจุบันสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทำการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔